Sık Kullanılanlar - İşkur İşveren Hizmetleri

A) İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları

İşe göre eleman bulmakta sıkıntı çekiyorsanız, istihdam edeceğiniz işçinin mesleki sertifikasının olmasını istiyor ve iş öğrenme maliyetine katlanmak istemiyorsanız size yardımcı olabiliriz. Bunun için en az % 50 istihdam taahhüdünde bulunmanız yeterli. Özellikle işletmenin yeni kuruluş aşamasındaki işçi ihtiyaçlarında veya yıllık eksilen işçi sayınız kadar alacağınız işçi alımlarında, istihdam taahhüdünde bulunmanız durumunda iş öğrenme maliyeti Kurumumuzca karşılanmaktadır.
Söz konusu kurs programları yoluyla alınan işçi alımlarındaki avantajlar;
1.) Mesleğe ve işin niteliğine göre işçi yetiştirilmesi sağlanacak,
2.) Meslek sertifikası olan işçi istihdam etme imkânı sağlayacak(Özellikle ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışacakların mesleki sertifikalarının bulunması kanuni zorunluluktur),
3.) İstihdamını düşündüğünüz işçinin performansını, çalışma disiplinini işbaşında görme imkânı sağlayacak ve işe uygun gördüğünüz kişiyi seçme şansınız olacaktır.

Program süresince kursiyerlere günlük 15.-TL kursiyer ödenmesi, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığına karşı SGK' ya primlerinin yatırılması Kurumumuzca yapılacaktır.

B) Staj Programları

İşsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını teminen Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesine yönelik programlardır.
Bir mesleği olmakla birlikte, yeni mezun olması veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamayan ve mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübesini artırmak isteyen işsizlerin, mesleklerini geliştirebileceği işletmelerde, mesleği ile ilgili alanlarda en fazla 6 ay süre ile işletmeden herhangi bir ücret almaksızın iş deneyimi ve işletme kültürü kazanma amacıyla düzenlenen programlardır.

Program boyunca, stajyere İŞKUR tarafından günlük 15.-TL ödenmekte ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı'na karşı sigortaları yapılmaktadır. Ayrıca, program sonunda işletme yetkilisi ve İşkur'un birlikte imzaladıkları stajyer belgesi düzenlenerek stajyere verilmektedir. Staj programlarında istihdam garantisi yoktur. Ancak, işverenin istemesi durumunda staj süresinin sonunda stajyeri işe alabilir.

Söz konusu programın amacı, işverenlerin tecrübeli işçi taleplerinin karşılanması ve işçilerin de yeni mezun olmasından kaynaklanan tecrübe eksikliği veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamaması nedeniyle mesleki gelişimini sağlamak suretiyle istihdam edilebilirliğinin artırılmasıdır.

C) Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sertifika Programları

İstihdamın artırılması kadar, korunması da büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunun 85 inci maddesi gereğince ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin mesleki sertifikalarının olması kanuni zorunluluktur. Söz konusu Kanun maddesine aykırı davranış durumlarında işverenlere aynı kanunun 108./d maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, hem işverenlerimizin kanuni zorunluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olarak idari para cezalarına muhatap olmalarını önlemek ve hem de işçilerimizin işsiz kalmalarının önlenmesi ile işten ayrılmaları durumunda istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla, işbaşında eğitim kapsamında, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Kurumumuzca sertifika programı düzenlenmektedir.

İstihdamın korunması amacına yönelik bu faaliyetlerimizle hem işverenlerimize hem de işçilerimize yardımcı olunmak suretiyle, Kanunun Kurumumuza verdiği görevi yerine getirmeye çalışmaktayız. Söz konusu sertifika programları ücretsiz olarak düzenlenmekte ve işverenlerimizden / işçilerimizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

D) İşletmelerde Eğitim Seminerleri

İŞKUR' un gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de çalışan işgücüne yönelik işletmelerde eğitim seminerleridir. Bu seminerler ile çalışan işgücünün, işletme ve verimlilik kültürü, kalite ve iş güvenliği bilinci artırılarak yüksek performansa ulaşmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, ilk ve orta kademe yöneticilerine de yöneticilik ve eğiticilik niteliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir.
Bu görev, 4904 Sayılı "Türkiye İş Kurumu Kanunu" nun (3-c) ve (9-b) inci maddelerindeki hükümlerine dayanılarak, "istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek" şeklinde belirtilmektedir. Söz konusu seminerler talebe bağlı olarak, masraf karşılığı alınarak Kurumumuz eğitim uzmanlarınca işyerlerinde veya işverenlerin belirleyeceği yerlerde, modern eğitim araç-gereçleri kullanılarak aktif öğretim metotları ile bir işbaşı eğitim programı uygulaması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, program sonunda katılımcılara katıldıkları programla ilgili sertifika verilmektedir.